Skatteregler ved salg av bolig

Nedenfor finner du en beskrivelse av skattereglene ved salg av bolig. Vær oppmerksom på at SelgBoligSelv ikke er ansvarlige for beskrivelsen, og SelgBoligSelv anbefaler deg til å søke egen rådgiver, eller ta kontakt med ditt lokale ligningskontor, dersom du er i tvil. Dette gjelder særlig dersom salget ditt ikke passer inn i beskrivelsen nedenfor. SelgBoligSelv bestreber seg imidlertid til å holde beskrivelsen oppdatert til enhver tid, slik at beskrivelsen er i samsvar med gjeldende regler.

Hovedregelen er at gevinst ved salg av bolig/fritidseiendom er skattepliktig, men dersom du oppfyller kravene til botid er gevinsten som regel skattefri. Unntak fra skattefriheten kan forekomme dersom du selger en stor eiendom og ligningskontoret kommer til at hele eller deler av eiendommen skal beskattes som tomt (tomt er alltid skattepliktig, og beskattes med 28 prosent). Videre er det unntak fra skattefriheten dersom du har brukt en del av boligen som næring (hjemmekontor), og den forholdsmessige delen av gevinsten vil da være skattepliktig.

Dersom du har et tap ved salg av bolig/fritidseiendom har du ikke rett til fradrag for tapet hvis en eventuell gevinst ville ha vært skattefri. Hvis du på forhånd vet at du vil få et tap ved salget bør du derfor innrette deg slik at du får fradrag for tapet. Det å innrette seg slik at en gevinst blir skattefri, eller at et tap kan føres til fradrag, er fullt ut lovlig.

Betingelser for skattefrihet - bolig

For at en eventuell gevinst ved salg av bolig skal være skattefri (og da ingen rett til fradrag for tap) må:

Salget finne sted, eller avtales, mer enn ett år etter at du kjøpte boligen (eiertid) og du må ha bodd i boligen i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget finner sted (botid). Både kravene til eiertid og botid må være oppfylt for at gevinsten skal være skattefri.

Eiertid regnes fra det tidspunkt boligen ble kjøpt. Dette tidspunktet regnes som hovedregel fra det tidspunktet du overtok rådigheten over eiendommen. Rådigheten over eiendommen har du som regel fra den dag du har ansvaret for å forsikre boligen, signert overtakelseserklæring, og/eller mottatt nøklene fra selger.

Eiertiden regnes frem til det tidspunktet som kommer først av salg eller avtale om salg. Det aller vanligste er at avtale om salg kommer først, og tidspunktet vil da være ofte være den dagen du aksepterer budet.

Botid regnes fra den dagen du flytter inn i boligen. Botiden regnes frem til salgstidspunktet, eller til dagen du flytter ut dersom du flytter ut før salgstidspunktet. Flytter du ut og inn av boligen innenfor toårsperioden, legges den faktiske botiden i boligen sammen. Botid regnes vanligvis bare i den perioden du er eier av boligen.

Kravet om botid er ikke absolutt. Dersom du har vært forhindret fra å bruke boligen (brukshindring) kan du likevel få godskrevet botid forutsatt at du ikke var kjent med denne hindringen da du kjøpte boligen. Brukshindring kan være arbeid eller utdannelse på et annet sted enn der boligen ligger, eller innleggelse på institusjon på grunn av sykdom eller alderdom. SelgBoligSelv anbefaler deg å søke råd dersom du er avhengig av å få godkjent brukshindring for å oppfylle kravet til botid.

Betingelser for skattefrihet – fritidseiendom

Med fritidseiendom menes fast eiendom med bygning som benyttes for fritidsformål, for eksempel hytte eller landsted. Også andre typer eiendommer kan i enkelte tilfeller regnes som fritidseiendom, for eksempel leiligheter i by eller våningshus på nedlagt gårdsbruk, dersom de brukes på en måte som er vanlig for fritidseiendommer.

Ved salg av fritidseiendom er det likningskontoret for kommunen der eiendommen ligger som vurderer om eventuell gevinst er skattepliktig eller eventuelt tap er fradragsberettiget.

Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri når du har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene (brukstid), og eiendommen blir solgt eller salget blir avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt og mer enn fem år etter at den tatt i bruk.

Bare brukstid i egen eiertid regnes med. Brukskravet kan oppfylles for flere fritidseiendommer samtidig.

Salg av tomt

Gevinst ved salg av tomt er alltid skattepliktig. I de fleste tilfeller er det klart hva som regnes som tomt. Ubebygd eiendom er alltid tomt, men også bebygd eiendom kan også bli ansett å være et tomtesalg. Det siste kan være tilfelle når tomten huset ligger på ikke er naturlig i forhold til denne type hus i det området hvor eiendommen ligger, og/eller at prisen på eiendommen må antas å være påvirket av at kjøper ønsker å bygge flere boliger på tomten og/eller rive huset for å bygge nytt. Dersom du selger et hus med stor tomt, eller huset ditt er falleferdig, bør du søke råd for å få en antydning om hele eller deler av gevinsten kan bli ansett som skattepliktig.

Beregning av gevinst/tap ved salg av bolig, fritidseiendom, eller tomt.

Dersom du ikke kommer inn under reglene om skattefrihet, eller selger tomt, vil gevinst være skattepliktig og et eventuelt tap være fradragsberettiget. Gevinsten/tapet er forskjellen mellom det beløpet du kjøpte for (inngangsverdi) tillagt eventuelle påkostninger/utgifter i forbindelse med kjøpet og det beløpet du solgte for (utgangsverdi) med fradrag for utgifter i forbindelse med salget. Utgifter i forbindelse med kjøpet vil for eksempel være utgifter til megler, dokumentavgift, tinglysningsgebyr mv. Utgifter i forbindelse med salget kan for eksempel være meglerprovisjon.

Inngangsverdien for arvet eiendom er som hovedregel omsetningsverdien på tidspunktet for arvefallet. Var omsetningsverdien høyere enn grunnlaget for arveavgift, skal imidlertid inngangsverdien ikke settes høyere enn arveavgiftsgrunnlaget. Arveavgiften er som regel lavere enn gevinstskatten (spesielt dersom du arver fra foreldre), og dersom du selger en eiendom du nettopp har arvet så bør du sette arveavgiftsgrunnlaget til det du får solgt eiendommen for slik at du unngår å måtte betale skatt av gevinsten.

Selger du en leilighet i et boligselskap (oftest et borettslag eller boligaksjeselskap) beregnes gevinst eller tap med utgangspunkt i leilighetens bruttoverdier på kjøps- og salgstidspunktene. Før du kan beregne tapet eller gevinsten må du regne ut leilighetens bruttoverdi. Du må beregne to bruttoverdier for leiligheten. En for kjøpstidspunktet, og en for salgstidspunktet. Vanligvis er det leilighetens bruttoverdier per 1. januar i henholdsvis kjøps- og salgsåret basert på selskapets regnskaper på disse tidspunkt som skal legges til grunn.

Selger du en bolig, fritidseiendom, eller tomt, som du eide før 1. januar 1992, kan du oppregulere inngangsverdien etter nærmere regler og satser. Samlet inngangsverdi kan ikke oppreguleres til beløp som er høyere enn salgsvederlaget. Oppreguleringsbeløpet kan således ikke føre til at du kan få fradrag for tap ved salget, men bare redusere eller fjerne en eventuell gevinst.

Selvangivelse

Gevinst eller tap ved salg av bolig, fritidseiendom, eller tomt, skal du føre i selvangivelsen for det året eiendommen blir overtatt av kjøperen. Dette gjelder selv om kjøpesummen helt eller delvis betales et annet år.

Det er viktig at du gir alle opplysninger til ligningsmyndighetene. Dersom du har en skattepliktig gevinst, eller et tap du kan føre til fradrag, er det viktig at du viser hvordan du har kommet frem til gevinst eller tap.

VED ARV ELLER FORSKUDD PÅ ARV ELLER GAVE BØR ADVOKAT KONTAKTES FOR YTTERLIGERE RÅD.

Dette vil normalt være en lønnsom investering for deg, selv om det koster litt penger. Våre samarbeidende advokater i Glosimot Advokatfirma AS vil kunne hjelpe deg. Vi anbefaler da at du lager en så komplett som mulig saksfremstilling inklusive eventuelle underbilag før du kontakter advokatene. Mer om Glosimot Advokatfirma finner du på www.glosimot.no.